Handbrennmaschine Quicky

Inseratnummer: M3549

Handbrennmaschine Quicky, Adolf Messer GmbH

Bauhjar: 1959

Motorleistung: 220 V, 60 W

Print Friendly, PDF & Email